Bemutatkozunk

Koch Valéria Óvoda - Intézményi német nyelvű életmód bölcsője

Óvodánk a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet intézményegysége, mely két épületben fogadja a gyermekeket:

7626 Pécs, Dugonics András u. 25-27
7633 Pécs, Szőnyi Ottó u. 3

A nevelő - fejlesztő munkában 8 vegyes életkorú csoportban 17 német nemzetiségi szakos óvodapedagógus és 8 dajka vesz részt. Munkájukat egy óvodatitkár és két udvaros segíti.

Fenntartónk a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata.

Az óvodai intézményegység elsősorban Pécs és a városkörnyék német kisebbségéhez tartozó családjainak gyermekeit várja.

A nevelő munka az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvével, az óvoda helyi nevelési programjával valamint a helyi innovációban kidolgozott „Német nyelvű óvodai életmód” című koncepciónkkal összhangban folyik.

A Koch Valéria Iskolaközpont első láncszemeként, a családokkal partnerkapcsolatban neveljük, fejlesztjük gyermekeinket a kétnyelvű iskolai életmód megkezdéséhez szükséges nyelvi, értelmi, testi, szociális fejlettség elérése érdekében.

A gyermekek német nyelvű nevelése során népi, irodalmi, zenei alkotásokon keresztül ismertetjük meg nemzetiségünk nyelvét, ápoljuk hagyományainkat.

Az német nyelvű óvodai életmód élményszerű játékos tevékenységek során történik, meleg, családias légkörben elősegítjük a gyermekek pozitív érzelmi kötődését a német nyelvhez.

A német egynyelvű nevelési gyermekcsoportokban a családok többségében a szülők egyike vagy a nagyszülő otthonukban is következetesen németül szól a gyermekhez. A program terve szerint a csoportban a felnőttek, gyermekek közötti kommunikáció német nyelven történik, a szülőkhöz is németül szólnak, így nevelés, fejlesztés nyelve a német nyelv.

Cél, hogy a német passzív szókinccsel rendelkező gyermekeket német nyelvű beszédre motiváljuk, szókincsük aktívvá váljon, illetve a németül beszélő gyermekek a felnőttekkel és egymás közt is természetesen használják a nyelvet, szókincsük gazdagodjon.

Megteremtjük az életszerű, sokoldalú érzékelés, a zene, a ritmus jelentőségét figyelembe vevő, utánzáson alapuló, természetes, spontán nyelvi fejlesztés feltételeit.

A gyermekek eltérő szintű német nyelvi ismereteit differenciáltan fejlesztjük.

Óvodai életünket színes programok, változatos tevékenységek jellemzik.

A korosztálynak megfelelő minden óvodai tevékenység egyben a gyermekek célzott szociális, érzelmi, értelmi fejlesztését célozza. A játék, mese, vers, mesedramatizálás, bábjáték, közös éneklés, zenélés, tánc, mozgás, továbbá a barkácsolás, kirándulások, bábszínház, a gyermekek kedvenc elfoglaltsága közé tartozik.