< nincs >

Nevelőmunkánkról

 

A nevelőtestület által elkészített helyi nevelési programunk részletesen tartalmazza óvodánk nevelési, oktatási koncepcióit, rögzíti:

 • az óvoda által közvetített értékeket,
 • az óvodai élet megszervezésének elveit,
 • a gyermekek fejlesztésének módszereit,
 • megjelöli, hogy milyen fejlettségi szintre kívánja eljuttatni az óvodásokat, ehhez milyen személyi-tárgyi feltétel áll rendelkezésünkre.

Néhány, számunkra fontos érték:

 • Ápoljuk hagyományainkat, nyelvünket, ismerjük meg gyökereinket.
 • Napirendünk rugalmas, érdekes, változatos tevékenységek tarkítják.
 • Tapasztalatszerzési lehetőségek színes tárházat biztosítjuk: játék és egyéb érdekes tevékenységeket kínálunk a gyermekek számára, ők dönthetnek, hogy melyikben kívánnak részt venni.
 • A gyermekek megtapasztalják lehetőségeiket és határaikat.
 • Az óvodások fejlesztése életkori sajátosságaik és egyéni fejlettségük figyelembevételével differenciáltan történik.
 • Fontos a gyermekek önállóságra nevelése.
 • Segítünk egymásnak, meghallgatjuk egymást, nem bántjuk egymást.
 • A rendszeres napirenddel rendelkező gyermekközösség érzelmi biztonságot nyújt, de egyben lehetőséget is az egyéniség kibontakozására.
 • Az óvoda nyitott, szívesen fogadunk hazai, ill. német nyelvterületről érkező vendégeket. Mi is örömmel veszünk részt az Iskolaközpont, ill. városi, megyei szervezésű kulturális rendezvényeken.
 • Már nagycsoportban megismerkedünk a leendő tanító nénikkel, kölcsönösen ellátogatunk egymás intézményeibe, számos nagyszerű közös élménnyel gazdagodunk iskolakezdésig.
 • Nevelőtestületünk innovatív, nyitott újszerű óvodapedagógiai módszerek kidolgozására, befogadására, a közösség munkáját szakmai igényesség jellemzi.

 

Óvoda pedagógia programunk innen letölthető.

A német egynyelvű képzés bevezetéséről szóló tájékoztató innen letölthető.


Bemutatkozunk

 

 

Koch Valéria Óvoda - Intézményi német nyelvű életmód bölcsője

 

Óvodánk a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet intézményegysége, mely két épületben fogadja a gyermekeket:

7626 Pécs, Dugonics András u. 25-27
7633 Pécs, Szőnyi Ottó u. 3


A nevelő - fejlesztő munkában 8 vegyes életkorú csoportban 17 német nemzetiségi szakos óvodapedagógus és 8 dajka vesz részt. Munkájukat egy óvodatitkár és két udvaros segíti.

Fenntartónk a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata.

Az óvodai intézményegység elsősorban Pécs és a városkörnyék német kisebbségéhez tartozó családjainak gyermekeit várja.

A nevelő munka az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvével, az óvoda helyi nevelési programjával valamint a helyi innovációban kidolgozott „Német nyelvű óvodai életmód” című koncepciónkkal összhangban folyik.

A Koch Valéria Iskolaközpont első láncszemeként, a családokkal partnerkapcsolatban neveljük, fejlesztjük gyermekeinket a kétnyelvű iskolai életmód megkezdéséhez szükséges nyelvi, értelmi, testi, szociális fejlettség elérése érdekében.

A gyermekek német nyelvű nevelése során népi, irodalmi, zenei alkotásokon keresztül ismertetjük meg nemzetiségünk nyelvét, ápoljuk hagyományainkat.

Az német nyelvű óvodai életmód élményszerű játékos tevékenységek során történik, meleg, családias légkörben elősegítjük a gyermekek pozitív érzelmi kötődését a német nyelvhez.

A német egynyelvű nevelési gyermekcsoportokban a családok többségében a szülők egyike vagy a nagyszülő otthonukban is következetesen németül szól a gyermekhez. A program terve szerint a csoportban a felnőttek, gyermekek közötti kommunikáció német nyelven történik, a szülőkhöz is németül szólnak, így nevelés, fejlesztés nyelve a német nyelv.

Cél, hogy a német passzív szókinccsel rendelkező gyermekeket német nyelvű beszédre motiváljuk, szókincsük aktívvá váljon, illetve a németül beszélő gyermekek a felnőttekkel és egymás közt is természetesen használják a nyelvet, szókincsük gazdagodjon.

Megteremtjük az életszerű, sokoldalú érzékelés, a zene, a ritmus jelentőségét figyelembe vevő, utánzáson alapuló, természetes, spontán nyelvi fejlesztés feltételeit.

A gyermekek eltérő szintű német nyelvi ismereteit differenciáltan fejlesztjük.

Óvodai életünket színes programok, változatos tevékenységek jellemzik.

A korosztálynak megfelelő minden óvodai tevékenység egyben a gyermekek célzott szociális, érzelmi, értelmi fejlesztését célozza. A játék, mese, vers, mesedramatizálás, bábjáték, közös éneklés, zenélés, tánc, mozgás, továbbá a barkácsolás, kirándulások, bábszínház, a gyermekek kedvenc elfoglaltsága közé tartozik.

Oldalak